top of page

הסברים למילוי הטופס

בטופס שלושה חלקים: פרטים אישיים, פרטי הזמנה, ונתונים טכניים. כל השדות בפרטים האישיים הם חובה.

ממדי התמונה (רוחב וגבה) בפרטי ההזמנה הם חובה גם כן. שאר השדות ממולאים בברירות מחדל, אך ניתן לשנות אותם בעת הצורך. אם תדרשו משלוח, תתבקשו למלא כתובת.

בכל השדות בחלק הטכני מופיעות ברירות מחדל. להסבר על השדות הטכניים נא לעיין בעמוד שיקולי תכנון.

אם מעוניינים בתמונה מרכזית, יופיע שדה שבו תתבקשו למלא מאפיין בשם הדימוי המרכזי שיאפשר לנו לזהות אותו.

אם סוג התמונה הוא גיליון, הוא ימולא בתמונות שהועלו. אם הועלו מספר תמונות, יש להעלות גם טבלה שמציינת כמה פעמים תופיע כל תמונה בגיליון.

ניתן להעריך את מספר התמונות בגיליון על ידי "ריצוף" השטח שלו (50X70 ס"מ) בתמונות עם הגודל המוגדר בפרטי ההזמנה. בפועל מספר התמונות קטן יותר בגלל מרווחים ושוליים. לאחר קבלת פרטי העבודה נודיע לכם כמה תמונות נכנסות לגיליון בפועל.

לאחר הגשת הטופס תועברו לעמוד עם ממשק שיאפשר לכם להעלות קבצים לשרת שלנו.

הגשת תמונה מתחלפת

פרטים אישיים
bottom of page